مقالات علمی پژوهشی و پایان نامه ها

مقالات علمی پژوهشی و پایان نامه ها

مقالات علمی پژوهشی و پایان نامه ها
پیوندها

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

•  فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی برق مدرس

  دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست

•  فصلنامه علمی پژوهشی عمران مدرس

        دانشکده فنی و مهندسی

•  ماهنامه علمی پژوهشی مهندسی مکانیک مدرس

          دانشکده علوم پزشکی

•  فصلنامه علمی پژوهشی علوم پزشکی مدرس:آسیب شناسی زیستی

•  فصلنامه علمی پژوهشی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

•  فصلنامه عفونت، اپیدمیولوژی و پزشکی

•  تشخیص مولکولی و بیوشیمیایی

           دانشکده علوم انسانی

•  فصلنامه علمی پژوهشی جستارهای زبانی

•  فصلنامه علمی پژوهشی مدرس علوم انسانی -برنامه ریزی و آمایش فضا

•  فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های حقوق تطبیقی

•  فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های مدیریت در ایران

•  دو فصلنامه علمی پژوهشی جامعه ‌شناسی تاریخی

•  مجله العلوم الانسانیه الدولیه

•  فصلنامه علمی پژوهشی بین المللی علوم انسانی

•  دو فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های ادبیات تطبیقی

•  فصلنامه فرهنگ و ادبیات عامه

 

 

مجلات جنگی دانشکده علوم انسانی
(مشتمل‌بر: حقوق، جغرافیا، مدیریت )

             واحدهای پژوهشی

•  فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های اقتصادی

•  فصلنامه علمی پژوهشی نقد ادبی 

•  فصلنامه آفریقا  (توقف انتشار)

        

        دانشکده علوم کشاورزی

•  فصلنامه علمی پژوهشی علوم و فنون کشاورزی

•  فصلنامه علمی پژوهشی گیاه پزشکی

•  فصلنامه علمی پژوهشی علوم و صنایع غذایی ایران

       

        دانشکده هنر و معماری

•  فصلنامه علمی پژوهشی نقش جهان- مطالعات نظری و فناوری های نوین معماری و شهرسازی

•  دوفصلنامه مدرس هنر  (توقف انتشار)

 

  دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی

•  مجلة بین المللی اکوپرشیا (زیست بومگان)  

•  مجله علوم و فنون شیلات 

        

          دانشکده علوم زیستی

•  دو فصلنامه علمی پژوهشی زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس

پژوهشکده مطالعات مدیریت و بهره‌وری ایران

•  فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی