مقالات علمی پژوهشی و پایان نامه ها

مقالات علمی پژوهشی و پایان نامه ها

مقالات علمی پژوهشی و پایان نامه ها
پیوندها

آفاق الحضاره الاسلامیه   پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
آفاق امنیت   دانشگاه جامع امام حسین (ع)
آمایش محیط   دانشگاه ازاد اسلامی، واحد ملایر
آمایش سرزمین   پردیس قم، دانشگاه تهران
آموزش مهارت های زبان (علوم اجتماعی و انسانی شیراز)   دانشگاه شیراز
آموزش عالی ایران   انجمن آموزش عالی ایران
آموزه های حقوق کیفری   دانشگاه علوم اسلامی رضوی
آموزه های فقه مدنی   دانشگاه علوم اسلامی رضوی
آموزه های قرآنی   دانشگاه علوم اسلامی رضوی
آینه معرفت   دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده الهیات و ادیان
آینه میراث   مرکز پژوهشی میراث مکتوب
ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی   باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه ازاد اسلامی
اخلاق زیستی   دکتر محمود عباسی
اخلاق در علوم و فناوری   انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری
ادب پژوهی   دانشگاه گیلان
ادب عربی (دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران)   دانشگاه تهران
ادب فارسی (دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران)   دانشگاه تهران
ادب و زبان (نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی کرمان)   دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان
ادبیات پارسی معاصر   پژوهشکده علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
ادبیات پایداری (ادب و زبان نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی کرمان)   دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان
ادبیات تطبیقی (ادب و زبان نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی کرمان)   دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان
ادبیات عرفانی (علوم انسانی الزهرا)   دانشگاه الزهرا (س)
ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی (زبان و ادبیات فارسی)   دانشگاه ازاد اسلامی، واحد تهران جنوب
ادیان و عرفان (مقالات بررسی ها)   دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران
اضاءات نقدیه   دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج
اعتیاد پژوهی   ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری
اقتصاد   دانشگاه شهید بهشتی
اقتصاد اسلامی   پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
اقتصاد و تجارت نوین   معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی وزرات صنعت، معدن و تجارت
اقتصاد و توسعه منطقه ای (دانش و توسعه)   دانشگاه فردوسی مشهد
اقتصاد پولی، مالی (دانش و توسعه)   دانشگاه فردوسی مشهد
اقتصاد و مدیریت شهری   انجمن علمی اقتصاد شهری ایران
الجمعیه العلمیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها   انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی
اللغه العربیه و آدابها   پردیس قم، دانشگاه تهران
المپیک   کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران
الهیات تطبیقی   معاونت تحقیقات و فناوری، دانشگاه اصفهان
الهیات و معارف اسلامی (مطالعات اسلامی )   دانشگاه فردوسی مشهد
امنیت پژوهی   دانشکده علوم و فنون فارابی
انتظام اجتماعی   دانشکده علوم و فنون انتظامی
اندازه گیری تربیتی   دانشگاه علامه طباطبایی
اندیشه دینی   دانشگاه شیراز
اندیشه مدیریت راهبردی (اندیشه مدیریت)    دانشگاه امام صادق (ع)
اندیشه های نوین تربیتی   دانشگاه الزهرا (س)
انسان پژوهی دینی   مجتمع اموزش عالی شهید محلاتی
بحوث فی اللغه العربیه و آدابها   دانشگاه اصفهان
بررسی مسایل اجتماعی ایران (نامه علوم اجتماعی)   دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران
بررسیهای حسابداری و حسابرسی   دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی   دانشگاه علامه طباطبایی
برنامه ریزی منطقه ای   دانشگاه ازاد اسلامی، واحد مرودشت
برنامه ریزی فضایی   دانشگاه اصفهان
برنامه ریزی و آمایش فضا (مدرس علوم انسانی)   دانشگاه تربیت مدرس
برنامه ریزی و بودجه   موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبرد
بهبود مدیریت   موسسه اموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
بورس اوراق بهادار   شرکت بورس اوراق بهادار
پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی   دانشکده علوم انسانی، دانشکده افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)
پژوهش ادبیات معاصر جهان (پژوهش زبان های خارجی)   دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی، دانشگاه تهران
پژوهش حقوق (دو فصلنامه حقوق و سیاست)   دانشگاه علامه طباطبایی
پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی)   دانشگاه ازاد اسلامی، واحد خوراسگان (اصفهان)
پژوهش در حیطه کودکان استثنایی   پژوهشکده کودکان استثنایی
پژوهش در طب ورزشی و فناوری (علوم حرکتی و ورزش)   دانشگاه خوارزمی
پژوهش در علوم ورزشی   پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
پژوهش در مسایل تعلیم و تربیت   انجمن ایرانی تعلیم و تربیت
پژوهش در نظام های آموزشی   انجمن پژوهش های اموزشی ایران
پژوهش دینی   دکتر عباس همامی
پژوهش زبان های خارجی   دانشکده زبان های خارجی دانشگاه تهران
پژوهش زبان و ادبیات فارسی   پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی
پژوهش زبان و ادبیات فرانسه (نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز)   دانشگاه تبریز
پژوهش زبانهای خارجی (نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز)   دانشگاه تبریز
پژوهش سیاست نظری (پژوهش علوم سیاسی)   پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی
پژوهش نامه اخلاق   نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
پژوهش نامه ادبیات تعلیمی (پژوهشنامه زبان و ادبیات فارسی)   دانشگاه ازاد اسلامی، واحد دهاقان
پژوهش نامه عرفان   انجمن علمی عرفان اسلامی ایران
پژوهش نامه فقه و حقوق اسلامی   دانشگاه ازاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت (مطالعات تربیتی و روان شناسی مشهد)   دانشگاه فردوسی مشهد
پژوهش های اخلاقی (انجمن معارف اسلامی)   انجمن معارف اسلامی ایران
پژوهش های ادب عرفانی (گوهر گویا)   انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران
پژوهش های اقلیم شناسی   سازمان هواشناسی کشور، پژوهشکده اقلیم شناسی
پژوهش های ایرانشناسی   دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران
پژوهش های تاریخی (مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی اصفهان)   دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان
پژوهش های حسابداری مالی   معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه اصفهان
پژوهش های حقوق تطبیقی (مدرس علوم انسانی)   دانشگاه تربیت مدرس
پژوهش های روابط بین الملل   انجمن ایرانی روابط بین الملل
پژوهش های روان شناسی اجتماعی   انجمن روان شناسی اجتماعی ایران
پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره (مطالعات تربیتی و روان شناسی)   دانشگاه فردوسی مشهد
پژوهش های روستایی   دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران (قطب علمی مطالعات و برنامه ریزی روستایی)
پژوهش های زبان شناسی (مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی اصفهان)   معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه اصفهان
پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی (پژوهش زبان های خارجی)   نشریه دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران
پژوهش های زبانی (دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران)   دانشگاه تهران
پژوهش های فرسایش محیطی   دانشگاه هرمزگان
پژوهش های فلسفی - کلامی   دانشگاه قم
پژوهش های مدیریت انتظامی (مطالعات مدیریت انتظامی)    دانشکده فرماندهی و ستاد - دانشگاه علوم انتظامی
پژوهش های مدیریت عمومی   دانشگاه سیستان و بلوچستان
پژوهش های مدیریت منابع انسانی   دانشکده و پژوهشکده مدیریت و برنامه ریزی دانشگاه امام حسین (ع)
پژوهش های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی   دانشگاه بوعلی سینا
پژوهش های مشاوره (تازه ها و پژوهش های مشاوره)   انجمن مشاوره ایران
پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی دانشگاه تبریز)   دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تبریز
پژوهش های هستی شناختی   دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
پژوهش و برنامه ریزی شهری   دانشگاه ازاد اسلامی، واحد مرودشت
پژوهش در سلامت روانشناختی   دانشگاه خوارزمی
پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی (علوم حرکتی و ورزش)   دانشگاه خوارزمی
پژوهش نامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان   دانشگاه بین المللی امام خمینی
پژوهش نامه علوی   پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پژوهش نامه مدیریت تحول (پژوهش نامه مدیریت)   دانشگاه فردوسی مشهد
پژوهش ها و سیاست های اقتصادی   معاونت امور اقتصادی، وزارت امور اقتصاد و دارایی
پژوهش های آموزش و یادگیری (دانشور رفتار)   دانشگاه شاهد
پژوهش های ادبیات تطبیقی   دانشگاه تربیت مدرس
پژوهش های اعتقادی کلامی (علوم اسلامی)   دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساوه
پژوهش های برنامه درسی   دانشگاه شیراز، باهمکاری انجمن مطالعات برنامه درسی
پژوهش های تجربی حسابداری   دانشگاه الزهرا
پژوهش های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی   فرماندهی انتظامی استان اصفهان و دانشگاه اصفهان
پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی   دانشگاه پیام نور استان مرکزی
پژوهش های زبان شناسی تطبیقی   دانشگاه بوعلی سینا همدان
پژوهش های سیاست اسلامی   پژوهشکده علوم اسلامی امام صادق (ع)
پژوهش های سیاسی جهان اسلام   انجمن مطالعات جهان اسلام
پژوهش های علم و دین   پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پژوهش های علوم شناختی و رفتاری   معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه اصفهان
پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش   جهاددانشگاهی
پژوهش های قرآن و حدیث (مقالات بررسی ها)   دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران
پژوهش های مدیریت در ایران (مدرس علوم انسانی)   دانشگاه تربیت مدرس
پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی   موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
پژوهش و برنامه ریزی روستایی   دانشگاه فردوسی مشهد
پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی   سازمان مطالعه و تدوین (سمت)
پژوهشنامه ادب غنایی (زبان و ادبیات فارسی)   دانشگاه سیستان و بلوچستان
پژوهشنامه انقلاب اسلامی   دانشگاه بوعلی سینا
پژوهشنامه بازرگانی   موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
پژوهشنامه تاریخ و تمدن اسلامی (مقالات بررسی ها)   دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران
پژوهشنامه حقوق اسلامی   دانشگاه امام صادق
پژوهشنامه علوم انسانی   دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی
پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی   دانشگاه مازندران
پژوهشنامه علوم سیاسی   انجمن علوم سیاسی ایران
پژوهشنامه فلسفه دین (نامه حکمت)   دانشگاه امام صادق (ع)
پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی (پژوهشنامه علوم ورزشی)   دانشگاه مازندران
پژوهشنامه قرآن و حدیث   انجمن علوم قران و حدیث ایران
پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی (مطالعات تربیتی و روان شناسی)   دانشگاه فردوسی مشهد
پژوهشنامه مدیریت اجرایی   دانشگاه مازندران
پژوهشنامه ادیان   دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
پژوهشنامه اقتصاد کلان (پژوهشنامه علوم اقتصادی)   دانشگاه مازندران
پژوهشنامه اقتصادی   پژوهشکده علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی
پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی   پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پژوهشنامه بیمه (صنعت بیمه)   بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
پژوهشنامه زبان و ادبیات روسی   انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی
پژوهشنامه زنان   پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پژوهشنامه مالیات   سازمان امور مالیاتی
پژوهشنامه نهج البلاغه   دانشگاه بوعلی سینا
پژوهشهای ادبی   انجمن زبان و ادبیات فارسی
پژوهشهای ارتباطی (پژوهش و سنجش)   سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
پژوهشهای اقتصادی   پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس تهران
پژوهشهای جغرافیای انسانی (پژوهش های جغرافیایی)   موسسه جغرافیا دانشگاه تهران
پژوهشهای جغرافیای طبیعی (پژوهش های جغرافیایی)   موسسه جغرافیا دانشگاه تهران
پژوهشهای جغرافیایی   موسسه جغرافیا، دانشگاه تهران
پژوهشهای روان شناختی   دکتر رضا زمانی
پژوهشهای علوم تاریخی (دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران)   دانشگاه تهران
پژوهشهای فلسفی (نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز)   دانشگاه تبریز
پژوهشهای اقتصادی ایران   پژوهشکده علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی
پلیس زن   مجتمع آموزشی زنان پلیس
پیشرفت های حسابداری (علوم اجتماعی و انسانی شیراز)   دانشگاه شیراز
تاریخ ادبیات (پژوهشنامه علوم انسانی)   دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی
تاریخ اسلام و ایران (علوم انسانی)   دانشگاه الزهرا (س)
تاریخ ایران (پژوهشنامه علوم انسانی)   دانشگاه شهید بهشتی
تاریخ علم   پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران
تاریخ فلسفه   انجمن علمی تاریخ فلسفه
تاریخ نامه ایران بعد از اسلام (نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز)   دانشگاه تبریز
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی   دانشگاه معارف اسلامی
تاریخ نگری و تاریخ نگاری (علوم انسانی)   دانشگاه الزهرا (س)
تاریخ و تمدن اسلامی   دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی (پیام کتابخانه)   نهاد کتابخانه های عمومی
تحقیقات بازاریابی نوین   معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه اصفهان
تحقیقات جغرافیایی   محمدحسین پاپلی یزدی
تحقیقات حسابداری   انجمن حسابداری ایران
تحقیقات علوم قرآن و حدیث   دانشگاه الزهرا
تحقیقات مالی   دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
تحقیقات مدل سازی اقتصادی   دانشگاه علوم اقتصادی
تحقیقات اقتصادی   دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران
تحقیقات تاریخ اجتماعی   پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
تحقیقات سیاسی و بین المللی   دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرضا
تحقیقات فرهنگی ایران   پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری
تحقیقات کاربردی در زبان انگلیسی   دانشگاه اصفهان
تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی (علوم جغرافیایی)   دانشگاه خوارزمی
تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی (کتابداری)   کتابخانه مرکزی مرکز اسناد و تامین منابع دانشگاه تهران
تربیت اسلامی   پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تفسیر و زبان قرآن   دانشگاه پیام نور
تفکر و کودک   پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
توسعه روستایی (نامه علوم اجتماعی)   دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران
توسعه کارآفرینی   انجمن مدیریت ایران
جامعه شناسی زنان (زن و جامعه)   دانشگاه ازاد اسلامی، واحد مرودشت
جامعه شناسی کاربردی (مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان)   دانشگاه اصفهان
جامعه شناسی هنر و ادبیات (نامه علوم اجتماعی)   دانشگاه تهران
جامعه پژوهی فرهنگی   پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
جاویدان خرد   موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران با همکاری انجمن حکمت و فلسفه ایران
جستارهای ادبی (مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد)   دانشگاه فردوسی مشهد
جستارهای اقتصادی   پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
جستارهای تاریخی (فرهنگ) (ویژه تاریخ)   پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
جستارهای فلسفه دین   انجمن علمی فلسفه دین ایران
جستارهای زبانی   دانشگاه تربیت مدرس
جستارهای سیاسی معاصر   پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
جغرافیا   انجمن جغرافیای ایران
جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)   موسسه اموزش عالی قشم
جغرافیا و برنامه ریزی محیطی (مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان)   دانشگاه اصفهان
جغرافیا و توسعه ناحیه ای   دانشگاه فردوسی مشهد
جغرافیا و مخاطرات محیطی   دانشگاه فردوسی مشهد
جغرافیا و آمایش شهری - منطقه ای   دانشگاه سیستان و بلوچستان
جغرافیا و برنامه ریزی   دانشگاه تبریز
جغرافیا و توسعه   دانشگاه سیستان و بلوچستان
جهانی رسانه   دانشگاه تهران
چشم انداز مدیریت بازرگانی (چشم انداز مدیریت (پیام مدیریت))   دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی
چشم انداز مدیریت دولتی   دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی
چشم انداز مدیریت صنعتی   دانشگاه شهید بهشتی
حدیث پژوهی   دانشگاه کاشان
حرکت   دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران
حسابداری مالی   دانشگاه ازاد واحد مبارکه
حسابداری مدیریت   دانشگاه ازاد اسلامی، دانشکده مدیریت و اقتصاد واحد علوم و تحقیقات
حقوق تطبیقی (نامه مفید)   دانشگاه مفید
حقوق خصوصی   پردیس قم، دانشگاه تهران
حقوقی دادگستری   قوه قضاییه
حکمت سینوی (مشکوه النور)   دانشگاه امام صادق
حکمت معاصر   پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
حکمت و فلسفه   دانشگاه علامه طباطبایی
حکمت صدرایی   دانشگاه پیام نور
خردنامه صدرا   سید محمد خامنه ای
دانش حسابداری   دانشگاه شهید باهنر کرمان
دانش سیاسی   دانشگاه امام صادق (ع)
دانش مدیریت   دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی   دانشگاه ازاد اسلامی، واحد خوراسگان (اصفهان)
دانش و توسعه   دانشگاه فردوسی مشهد
دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت   انجمن حسابداری و حسابرسی مدیریت
دانش سرمایه گذاری   انجمن مهندسی مالی ایران
دانشور رفتار   دانشگاه شاهد
دانشکده ادبیات و علوم انسانی (تهران)   دانشگاه تهران
دراسات فی اللغه العربیه و آدابها   دانشگاه سمنان با همکاری دانشگاه تشرین سوریه
دست آوردهای روانشناختی (علوم تربیتی و روان شناسی)   دانشگاه شهید چمران اهواز
دو فصلنامه حقوق و سیاست   دانشگاه علامه طباطبایی
دیدگاه های حقوق قضایی   دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
دین و ارتباطات   دانشگاه امام صادق (ع)
راهبرد   مرکز تحقیقات استراتژیک
راهبرد دفاعی   مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی
راهبرد فرهنگ   دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
راهبرد اقتصادی   پژوهشکده تحقیقات راهبردی
رشد و یادگیری حرکتی-ورزشی (حرکت)   دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران
رفاه اجتماعی   دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
رفتار حرکتی (پژوهش در علوم ورزشی)   پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
رهیافت های سیاسی و بین المللی   دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
رهیافتی نو در مدیریت آموزشی   دانشگاه ازاد اسلامی، واحد مرودشت
روابط خارجی   پژوهشکده تحقیقات راهبردی، مرکز تحقیقات استراتژیک، مجمع تشخیص مصلحت نظام
روان شناسی تربیتی (روانشناسی و علوم تربیتی)   دانشگاه علامه طباطبایی
روان شناسی کاربردی   دانشگاه شهید بهشتی
روان شناسی بالینی   دانشگاه سمنان
روانشناسی تحولی (روانشناسان ایرانی)   دانشگاه ازاد اسلامی، واحد تهران جنوب
روانشناسی مدرسه   دانشگاه محقق اردبیلی
روانشناسی و علوم تربیتی   دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
روانشناسی افراد استثنایی   دانشگاه علامه طباطبایی
روانشناسی بالینی و شخصیت (دانشور رفتار)   دانشگاه شاهد
روانشناسی سلامت   دانشگاه پیام نور
روانشناسی معاصر   انجمن روانشناسی ایران
روانشناسی نظامی   دانشگاه امام حسین (ع)
روش شناسی علوم انسانی (حوزه و دانشگاه)   پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
رویکردهای نوین آموزشی   دانشگاه اصفهان
زبان پژوهی (علوم انسانی)   دانشگاه الزهرا
زبان شناسی و گویش های خراسان (مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد)   دانشگاه فردوسی مشهد
زبان و ادب فارسی (نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز)   دانشگاه تبریز
زبان و ادبیات عربی (مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد)   دانشگاه فردوسی مشهد
زبان و زبان شناسی   انجمن زبان شناسی
زبان شناخت   پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
زبان و ادبیات فارسی (مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خوارزمی)   دانشگاه خوارزمی
زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)   مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران
زن در فرهنگ و هنر (پژوهش زنان)   مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران
سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)   دکتر امید مجد
سنجش از دور و GIS ایران   انجمن سنجش از دور و GIS ایران
سیاست های اقتصادی (نامه مفید)   دانشگاه مفید
سیاست علم و فناوری   مرکز تحقیقات سیاسی علمی کشور با همکاری انجمن علمی مدیریت فناوری ایران
سیاست گذاری اقتصادی   دانشگاه یزد
شعر پژوهی (بوستان ادب - علوم اجتماعی و انسانی )   دانشگاه شیراز
شناخت اجتماعی   دانشگاه پیام نور
شیعه شناسی   موسسه شیعه شناسی
طب ورزشی (حرکت)   دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
علم مواد (فرآیند متالورژی) (journal of advanced materials and processing)   دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد
علوم اجتماعی (دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد)   دانشگاه فردوسی مشهد
علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز   دانشگاه شیراز
علوم انسانی الزهرا   دانشگاه الزهرا (س)
علوم تربیتی (مجله علوم تربیتی و روانشناسی)   دانشگاه شهید چمران اهواز
علوم حدیث   دانشکده علوم حدیث
علوم زیستی ورزشی (حرکت)   دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران
علوم قرآن و حدیث (مطالعات اسلامی)   دانشگاه فردوسی مشهد
علوم و فناوری اطلاعات   پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران
علوم حرکتی و ورزش   دانشگاه خوارزمی
غرب شناسی بنیادی   پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
فرهنگ مشاوره   دانشگاه علامه طباطبایی
فصلنامه اقتصاد مقداری (فصلنامه بررسیهای اقتصادی)   دانشگاه شهید چمران اهواز
فصلنامه اندیشه نوین دینی   نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
فصلنامه ایرفا   پژوهشکده تحقیقات استراتژیک
فصلنامه حقوق- مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی   دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
فصلنامه خانواده پژوهی   پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه دانش انتظامی   دانشگاه علوم انتظامی
فصلنامه ژئوپلیتیک   انجمن ژاوپلیتیک ایران
فصلنامه سیاست- مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی   دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
فصلنامه علوم اجتماعی   دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی
فصلنامه علوم مدیریت ایران   انجمن علوم مدیریت ایران
فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک   دانشگاه عالی دفاع ملی
فصلنامه مطالعات شبه قاره   دانشگاه سیستان و بلوچستان
فصلنامه تعلیم و تربیت   وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران
فضای جغرافیایی   دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
فقه و اصول (مطالعات اسلامی)   دانشگاه فردوسی مشهد
فقه و حقوق اسلامی (دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز)   دانشگاه تبریز
فقه و مبانی حقوق اسلامی (مقالات بررسی ها)   دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران
فلسفه   دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
فلسفه دین   پردیس قم، دانشگاه تهران
فلسفه و کلام (مطالعات اسلامی)   دانشگاه فردوسی مشهد
فلسفه و کلام اسلامی (مقالات بررسی ها)   دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران
فلسفه علم   پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
فنون ادبی   معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه تهران با همکاری انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران
فیزیولوژی ورزشی (پژوهش در علوم ورزشی)   پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
قبسات   پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
قلم   انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه
کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی (کاوش نامه)   دانشگاه یزد
کاوش های مدیریت بازرگانی   معاونت پژوهشی، دانشگاه یزد
کتاب قیم   دانشگاه یزد
کتابداری و اطلاع رسانی   استان قدس رضوی
کهن نامه ادب فارسی   پژوهشکده علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
گردشگری و توسعه   موسسه انجمن علمی گردشگری ایران
گنجینه اسناد   سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
لسان مبین   دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
متافیزیک (مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی اصفهان)   دانشکده ادبیات و علوم انسانی اصفهان
متن پژوهی ادبی (زبان و ادب پارسی)   دانشگاه علامه طباطبایی
متن شناسی ادب فارسی (مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی اصفهان)   دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان
متین   پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
مجلس و راهبرد   مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
مجله انسان شناسی (نامه انسان شناسی)   انجمن انسان شناسی ایران
مجله بین المللی بازرگانی و توسعه   دانشگاه سیستان و بلوچستان
مجله بین المللی علوم اطلاع رسانی و مدیریت اطلاعات   مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
مجله تحقیقات حقوقی   دانشگاه شهید بهشتی
مجله تحقیقات زنان(مجله مطالعات زنان)   انجمن ایرانی مطالعات زنان
مجله تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد (دانشکده ادبیات و علوم انسانی(مشهد))   دانشگاه فردوسی مشهد
مجله جامعه شناسی ایران   انجمن جامعه شناسی ایران
مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی اصفهان (مطالعات و پژوهش های دانشکده ادبیات و علوم انسانی)   دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان
مجله علوم انسانی   دانشگاه تربیت مدرس
مجله علوم تربیتی و روانشناسی   دانشگاه شهید چمران اهواز
مجله علوم رفتاری   دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله، مرکز تحقیقات علوم رفتاری
مجله علوم روانشناختی   دکتر محمود منصور
مجله مطالعات آموزش و فراگیری زبان انگلیسی (نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز)   دانشگاه تبریز
مجله مطالعات اجتماعی ایران   انجمن جامعه شناسی ایران
مجله ایرانی مطالعات مدیریت (Iranian journal of management studies)   دانشگاه قم واحد تهران
مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان   دانشگاه اصفهان
مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی (دانشگاه خوارزمی)   دانشگاه خوارزمی
مجله روانشناسی   دکتر جواد اژه ای
مجله زبانشناسی کاربردی   دانشگاه خوارزمی
مدرس علوم انسانی   دانشگاه تربیت مدرس
مدلسازی اقتصادی   دانشگاه ازاد اسلامی، واحد فیروزکوه
مدیریت بازرگانی   دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
مدیریت تولید و عملیات   معاونت تحقیقات و فناوری، دانشگاه اصفهان
مدیریت دولتی   دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
مدیریت صنعتی   دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
مدیریت فردا   انتشارات تولید دانش با همکاری انجمن مدیریت راهبردی
مدیریت فرهنگ سازمانی   پردیس قم، دانشگاه تهران
مدیریت فناوری اطلاعات   دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت   موسسه مطالعات بین المللی انرژی
مدیریت ورزشی (حرکت)   دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران
مدیریت اسلامی   دانشگاه امام حسین (ع)
مدیریت نظامی   دانشگاه افسری امام علی (ع)
مدیریت نوآوری   موسسه آموزش و تحقیقاتی صنایع دفاعی
مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی   دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی شهید بهشتی
مسائل اجتماعی تهران (دانشگاه خوارزمی)   دانشگاه خوارزمی
مشاوره شغلی و سازمانی   دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی
مشاوره کاربردی   دانشگاه شهید چمران اهواز
مشاوره و روان درمانی خانواده   دانشگاه کردستان
مشرق موعود   موسسه آینده روشن
مطالعات آموزش و یادگیری (علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز)   دانشگاه شیراز
مطالعات ادبیات کودک   دانشگاه شیراز با همکاری انجمن ترویج زبان و ادب فارسی
مطالعات اقتصاد بین الملل (International Economic Studies) (انگلیسی)   دانشگاه اصفهان
مطالعات اقتصادی کاربردی   دانشگاه بوعلی سینا
مطالعات امنیت اجتماعی   معاونت اجتماعی نیروی انتظامی جمهوی اسلامی ایران
مطالعات انقلاب اسلامی   نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
مطالعات اوراسیای مرکزی   دانشکده حقوق و علوم سیاسی
مطالعات باستان شناسی (دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران)   دانشگاه تهران
مطالعات برنامه درسی   انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
مطالعات پژوهشی راهور   پلیس راهنمایی و رانندگی
مطالعات تاریخ اسلام   پژوهشکده تاریخ اسلام
مطالعات تربیتی و روان شناسی   دانشگاه فردوسی مشهد
مطالعات ترجمه   دکتر حسین ملانظر
مطالعات تفسیری   نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
مطالعات توسعه اجتماعی ایران   دانشگاه ازاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
مطالعات حقوقی (علوم اجتماعی و انسانی شیراز)   دانشگاه شیراز
مطالعات راهبردی   پژوهشکده مطالعات راهبردی
مطالعات راهبردی زنان (کتاب زنان)   شورای فرهنگی اجتماعی زنان
مطالعات روان شناختی   دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
مطالعات روانشناسی بالینی   دانشگاه علامه طباطبایی
مطالعات روانشناسی تربیتی   دانشگاه سیستان و بلوچستان
مطالعات زبان فرانسه   دانشکده زبان های خارجی، دانشگاه اصفهان
مطالعات زبان و ترجمه (دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد)   دانشگاه فردوسی مشهد
مطالعات عرفانی   دانشگاه کاشان
مطالعات فرهنگی و ارتباطات   انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات
مطالعات فقه و حقوق اسلامی   دانشگاه سمنان
مطالعات قدرت نرم   سازمان بسیج اساتید
مطالعات قرآن و حدیث   دانشگاه امام صادق (ع)
مطالعات کتابداری و علم اطلاعات (مجله علوم تربیتی و روانشناسی)   دانشگاه شهید چمران اهواز
مطالعات مدیریت راهبردی   انجمن مدیریت راهبردی ایران
مطالعات مدیریت صنعتی   دانشگاه علامه طباطبایی
مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی   پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مطالعات و پژوهش های شهری منطقه ای   معاونت تحقیقات و فناوری، دانشگاه اصفهان
مطالعات اجتماعی - روان شناختی زنان (مطالعات زنان(   دانشگاه الزهرا (س)
مطالعات تاریخ فرهنگی   انجمن ایرانی تاریخ
مطالعات تاریخ فرهنگی (پژوهشنامه انجمن ایرانی تاریخ)   انجمن ایرانی تاریخ
مطالعات جامعه شناختی شهری (مطالعات شهری)   دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دهاقان
مطالعات جغرافیایی مناطق خشک   مرکز پژوهشی جغرافیایی و اجتماعی، دانشگاه حکیم سبزواری
مطالعات جهانگردی (مطالعات گردشگری)   دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده مدیریت و حسابداری
مطالعات زن و خانواده   دانشگاه الزهرا
مطالعات فرهنگ - ارتباطات   پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی
مطالعات فرهنگ در دانشگاه آزاد اسلامی   پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
مطالعات مدیریت بهبود و تحول   دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده مدیریت و حسابداری
مطالعات مدیریت ورزشی (پژوهش در علوم ورزشی)   پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی   پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
مطالعات ملی   موسسه مطالعات ملی
مطالعات میان رشته ای در رسانه و فرهنگ (رسانه و فرهنگ)   پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مطالعات میان فرهنگی   معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی
مطالعات‌ اقتصاد انرژی‌   موسسه مطالعات بین المللی انرژی
معرفت فلسفی   موسسه اموزشی و پژوهشی امام خمینی ره
مقالات و بررسیها   دانشکده الهیات و معارف اسلامی
منطق پژوهی   پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)   دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشکده مدیریت
ناتوانی های یادگیری   دانشگاه محقق اردبیلی
نامه علوم اجتماعی   دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
نامه فرهنگستان   فرهنگستان زبان و ادب فارسی
نامه مفید   دانشگاه مفید
نامه انجمن جمعیت شناسی ایران   انجمن جمعیت شناسی ایران
نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی (تبریز)   دانشگاه تبریز
نظم و امنیت انتظامی   سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا
نقد ادبی   مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس
نقد زبان و ادبیات خارجی (پژوهشنامه علوم انسانی)   دانشگاه شهید بهشتی
نقد ادب معاصر عربی   دانشگاه یزد
نگرش های نو در جغرافیای انسانی (جعرافیای انسانی)   دانشگاه ازاد اسلامی، واحد گرمسار
نوآوری های آموزشی   سازمان پژوهش و برنامه ریزی اموزشی
ورزش و علوم زیست حرکتی   دانشگاه حکیم سبزواری