مقالات علمی پژوهشی و پایان نامه ها

مقالات علمی پژوهشی و پایان نامه ها

مقالات علمی پژوهشی و پایان نامه ها
پیوندها
آب و فاضلاب   مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب
اساس   انجمن مهندسی عمران ایران
استقلال   دانشگاه صنعتی اصفهان -معاونت پژوهشی
امیرکبیر مهندسی عمران و محیط زیست (امیرکبیر)   دانشگاه صنعتی امیرکبیر
امیرکبیر مهندسی مکانیک (امیرکبیر)   دانشگاه صنعتی امیرکبیر
امیرکبیر   دانشگاه صنعتی امیرکبیر
پردازش علایم و داده ها   پژوهشکده پردازش هوشمند علایم
پژوهش نفت   پژوهشگاه صنعت نفت
پژوهش های مهندسی صنایع در سیستم های تولید   دانشگاه بوعلی سینا
پژوهشنامه حمل و نقل   پژوهشکده حمل و نقل
تحقیقات منابع آب ایران   انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران
تحقیقات موتور   انجمن علمی موتور ایران
جداسازی و پدیده های انتقال (دانشکده مهندسی)   دانشگاه فردوسی مشهد
دانشکده فنی دانشگاه تبریز   دانشگاه تبریز
دانشکده فنی دانشگاه تهران   پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران
روش های عددی در مهندسی (استقلال)   دانشگاه صنعتی اصفهان
زلزله شناسی و مهندسی زلزله   موسسه بین المللی مهندسی زلزله
زمین شناسی مهندسی   انجمن زمین شناسی مهندسی ایران
سازه و فولاد   انجمن سازه های فولادی ایران
سوخت و احتراق   انجمن احتراق ایران
سیستم های هوشمند در مهندسی برق   معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه اصفهان
شریف ویژه علوم مهندسی   دانشگاه صنعتی شریف
شریف ویژه مهندسی عمران   دانشگاه صنعتی شریف
شریف ویژه مهندسی مکانیک و مهندسی   دانشگاه صنعتی شریف
صنایع الکترونیک   پژوهشگاه الکترونیک ایران
علم و مهندسی سرامیک   انجمن سرامیک ایران
علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک (دانشکده مهندسی)   دانشگاه فردوسی مشهد
علوم و تکنولوژی پلیمر (فارسی)   پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران و انجمن پلیمر ایران
علوم و فناوری رنگ   موسسه علوم و فناوری رنگ
علوم و فناوری فضایی   انجمن هوا و فضای ایران و پژوهشگاه هوا فضا
علوم و مهندسی جداسازی   انجمن مهندسی شیمی ایران-دانشگاه شهید باهنر کرمان
علوم و فناوری های پدافند غیر عامل   دانشگاه جامع امام حسین (ع)
علوم و مهندسی سطح   انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران
علوم و مهندسی کامپیوتر   انجمن کامپیوتر ایران
فرآیندهای نوین در مهندسی مواد (مهندسی مواد مجلسی)   دانشگاه ازاد اسلامی، واحد شهر مجلسی
فناوری آموزش (فناوری و آموزش)   دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران   انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران
فنی و مهندسی مدرس   دانشگاه تربیت مدرس
کنترل   انجمن مهندسان کنترل و ابزار دقیق ایران
کیفیت و بهره وری در صنعت برق ایران   انجمن مهندسی بهره وری صنعت برق ایران
مجله ایرانی علوم و تکنولوژی-ب   دانشگاه شیراز
مجله بیوتکنولوژی ایران   مرکز ملی تحقیقات مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی ایران
مجله ایرانی علوم و تکنولوژی پلیمر(انگلیسی)   پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
مجله بین المللی امنیت اطلاعات   انجمن رمز ایران
مجله بین المللی علوم مهندسی(انگلیسی)   دانشگاه علم و صنعت ایران
مدل سازی در مهندسی   دانشگاه سمنان
مدیریت انرژی   دانشگاه کاشان
مکانیک سازه ها و شاره ها   دانشگاه صنعتی شاهرود
مکانیک هوا فضا   دانشگاه جامع امام حسین (ع)
مهندسی برق مدرس (فنی و مهندسی مدرس)   دانشگاه تربیت مدرس
مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران   پژوهشکده برق جهاد دانشگاهی
مهندسی پزشکی زیستی   انجمن مهندسی پزشکی ایران
مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی   دانشگاه شاهرود، انجمن تونل ایران
مهندسی حمل و نقل   انجمن مهندسی حمل و نقل
مهندسی دریا   انجمن مهندسی دریایی ایران
مهندسی متالورژی و مواد (دانشکده مهندسی)   دانشگاه فردوسی مشهد
مهندسی معدن   انجمن مهندسی معدن ایران
مهندسی مکانیک مدرس (فنی و مهندسی مدرس)   دانشگاه تربیت مدرس
مهندسی هوانوردی   دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران - الف مهندسی برق   پژوهشکده برق جهاد دانشگاهی
مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران - ب مهندسی کامپیوتر   پژوهشکده برق جهاد دانشگاهی
مهندسی عمران (دانشکده مهندسی)   دانشگاه فردوسی مشهد
مواد پرانرژی   انجمن مواد پرانرژی ایران
مواد پیشرفته در مهندسی (استقلال)   دانشگاه صنعتی اصفهان
مواد نوین   دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت
نانو مواد (تحقیقات مواد نانو کامپوزیتی)   دانشگاه آزاد، واحد شاهرود
نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید (فارسی)(نشریه بین المللی علوم مهندسی)   معاون پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ایران
نشریه مهندسی برق و الکترونیک ایران (انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران)   دکتر حسن غفوری فرد
نشریه مهندسی شیمی و نفت (نشریه دانشکده فنی) (Journal Of Chemical and Petroleum Engineering)   پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران
نشریه مهندسی صنایع (دانشکده فنی دانشگاه تهران)   پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران
نشریه مهندسی عمران و نقشه برداری (دانشکده فنی) (Civil Engineering Infrastructures)   پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران
نشریه پژوهشی مهندسی مکانیک ایران (انگلیسی)   انجمن مهندسان مکانیک ایران
نشریه پژوهشی مهندسی مکانیک ایران (فارسی)   انجمن مهندسان مکانیک ایران
نشریه دانشکده مهندسی   دانشگاه فردوسی مشهد
هیدرولیک   انجمن هیدرولیک ایران