مقالات علمی پژوهشی و پایان نامه ها

مقالات علمی پژوهشی و پایان نامه ها

مقالات علمی پژوهشی و پایان نامه ها
پیوندها
آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی)   دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
آفات و بیماریهای گیاهی   موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور
اقتصاد کشاورزی (اقتصاد و کشاورزی)   انجمن علمی اقتصاد کشاورزی ایران
اقتصاد کشاورزی و توسعه   وزارت جهاد کشاورزی
اقتصاد و توسعه کشاورزی (علوم و صنایع کشاورزی)   دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
اکوبیولوژی تالاب (تالاب)   دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز
به زراعی کشاورزی (مجله کشاورزی پردیس ابوریحان)   دانشگاه تهران
بهداشت مواد غذایی   دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز
بوم شناسی کشاورزی   دانشگاه فردوسی مشهد
بیابان   دانشگاه تهران
بیماریهای گیاهی   انجمن بیماری شناسی گیاهی ایران
پژوهش آب در کشاورزی (علوم خاک و آب)   موسسه تحقیقات خاک و اب
پژوهش علف های هرز   دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرج
پژوهش کشاورزی   دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا
پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی   موسسه اموزش عالی علمی کاربردی وزارت جهاد کشاورزی
پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی   دانشگاه ازاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
پژوهش های حبوبات ایران   دانشگاه فردوسی مشهد، پژوهشکده علوم گیاهی
پژوهش های خاک (علوم خاک و آب)   موسسه تحقیقات خاک و اب
پژوهش های علوم دامی ایران   دانشگاه فردوسی مشهد
پژوهش و سازندگی   وزارت جهاد کشاورزی
پژوهش های آبخیزداری (پژوهش و سازندگی)   وزارت جهاد کشاورزی
پژوهش های تولید گیاهی (علوم کشاورزی و منابع طبیعی)   دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
پژوهش های تولیدات دامی   معاونت پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع ساری
پژوهش های حفاظت آب و خاک (علوم کشاورزی و منابع طبیعی)   دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
پژوهش های زعفران   دانشگاه بیرجند
پژوهش های کاربردی در گیاهپزشکی (دانش کشاورزی)   دانشکده کشاورزی،دانشگاه تبریز
پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی   پژوهشکده علوم و صنایع غذایی
پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز   معاونت پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی   معاونت پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
پژوهشهای صنایع غذایی (دانش کشاورزی)   دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
پژوهشهای علوم دامی (دانش کشاورزی)   دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران   گروه علوم و صنایع غذایی دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
پژوهشهای زراعی ایران   دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
تحقیقات آب و خاک ایران (علوم کشاورزی ایران)   دانشگاه تهران
تحقیقات اقتصاد کشاورزی   دانشگاه ازاد اسلامی، واحد مرودشت
تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران (علوم کشاورزی ایران)   پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
تحقیقات جنگل و صنوبر ایران   موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران   موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران   موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور
تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران   موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
تحقیقات کشاورزی ایران   دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران   موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور
تحقیقات مرتع و بیابان ایران   موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور
تحقیقات آفات گیاهی   دانشگاه گیلان
تحقیقات تولیدات دامی   دانشگاه گیلان
تنش های محیطی در علوم زراعی   دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
تولیدات گیاهی (مجله علمی کشاورزی)   دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده کشاورزی
تولیدات دامی (مجله کشاورزی پردیس ابوریحان)   پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
جنگل و فرآورده های چوب (منابع طبیعی ایران)   دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
حفاظت گیاهان (علوم و صنایع کشاورزی)   دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
حفاظت منابع آب و خاک   دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
خشک بوم   دانشگاه یزد
دانش آب و خاک (دانش کشاورزی)   دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
دانش علف های هرز   انجمن علوم علف های هرز ایران
دانش گیاهپزشکی ایران (علوم کشاورزی ایران)   پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
دانش کشاورزی و تولید پایدار (دانش کشاورزی)   دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
دانش کشاورزی   دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
رستنیها   موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور
روستا و توسعه   موسسه پژوهشهای برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی- وزارت جهاد کشاورزی
زراعت (پژوهش و سازندگی)   وزرات جهاد و کشاورزی
زیست فناوری گیاهان زراعی   دانشگاه پیام نور
زیست شناسی خاک   انجمن علوم خاک ایران
ژنتیک نوین   انجمن ژنتیک ایران
شیلات (منابع طبیعی ایران)   دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
صنایع چوب و کاغذ ایران   انجمن علوم و صنایع چوب و کاغذ ایران
علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزی)   دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
علوم خاک و آب   موسسه تحقیقات خاک و اب
علوم دامی (پژوهش و سازندگی)   وزارت جهادکشاورزی
علوم دامی ایران ( علوم کشاورزی ایران)   دانشگاه تهران
علوم کشاورزی ایران   پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
علوم کشاورزی و منابع طبیعی   دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
علوم و صنایع کشاورزی   دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی)   دانشگاه صنعتی اصفهان
علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران   انجمن علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران
علوم محیطی خزر   دانشگاه گیلان
علوم مهندسی آبیاری (مجله علمی کشاورزی)   دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده کشاورزی
علوم و فناوری چوب و جنگل (علوم کشاورزی و منابع طبیعی)   دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
علوم و فنون کشت های گلخانه ای   دانشگاه صنعتی اصفهان
فن آوری تولیدات گیاهی (پژوهش کشاورزی)   دانشگاه بوعلی سینا همدان
فن آوری زیستی در کشاورزی (پژوهش کشاورزی)   دانشگاه بوعلی سینا همدان
فیزیولوژی گیاهان زراعی   دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز
گیاه پزشکی (مجله علمی کشاورزی)   دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده کشاورزی
گیاه پزشکی   دانشگاه تربیت مدرس
ماشین های کشاورزی   دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
مجله آبیاری و زهکشی ایران   انجمن ابیاری و زهکشی ایران
مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی   دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
مجله الکترونیک مدیریت خاک و تولید پایدار   دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و انجمن علوم خاک و ایران
مجله بین المللی علوم و فناوری کشاورزی   دانشگاه تربیت مدرس
مجله بیوتکنولوژی کشاورزی   انجمن بیوتکنولوژی ایران و دانشگاه باهنر کرمان
مجله پژوهش آب ایران   دانشگاه شهرکرد
مجله جنگل ایران   انجمن جنگلبانی ایران
مجله علوم باغبانی ایران (علوم کشاوری ایران)   دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران
مجله علوم زراعی ایران   انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
مجله علوم شیلاتی ایران (انگلیسی)   موسسه تحقیقات شیلات ایران
مجله علوم گیاهان زراعی ایران (علوم کشاورزی ایران)   پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ایران
مجله علوم و فنون باغبانی ایران   انجمن علوم باغبانی ایران
مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران   انجمن ابخیزداری ایران
مجله به زراعی نهال و بذر (نهال و بذر)   موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
مجله به نژادی نهال و بذر (نهال و بذر)   موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی   موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
مجله چغندرقند   موسسه تحقیقات چغندرقند
مجله علمی شیلات ایران (فارسی)   موسسه تحقیقات شیلات ایران
مجله علمی کشاورزی   دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده کشاورزی
مجله علوم و صنایع غذایی   انجمن متخصصان علوم و صنایع غذایی ایران
مجله کشاورزی   پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
محیط زیست طبیعی (منابع طبیعی ایران)   دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
مرتع   انجمن مرتعداری ایران
مرتع و آبخیزداری (منابع طبیعی ایران)   دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
منابع طبیعی ایران   دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
مهندسی بیوسیستم ایران (علوم کشاورزی ایران)   پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
مهندسی زراعی (مجله علمی کشاورزی)   دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده کشاورزی
مهندسی منابع آب   دانشگاه ازاد اسلامی، واحد مرودشت
مهندسی و مدیریت آبخیز   پژوهشکده حافظت خاک و آبخیزداری
نامه انجمن حشره شناسی ایران   انجمن حشره شناسی ایران
نهال و بذر   موسسه تحقیقات و علوم کشاورزی